Próby odbiorowe nowopowstałej wewnętrznej oraz zewnętrznej sieci hydrantowej

Nasza firma wykonuje odbiory nowopowstałych sieci hydratowych przeciwpożarowych. Odbiory wykonywane są przy pomocy certyfikowanego urządzenia badawczego w opraciu o obowiązujące normy tj.: PN-EN 671-1:2012, PN-EN 671-2:2012, PN-EN 671-3:2012

Firmom zajmującym się wykonawstwem sieci sanitarnych przy stałej współpracy zapewniamy rabaty oraz szybki czas realizacji usługi. 

Konserwacja hydrantów przeciwpożarowych

W celu zapewnienia właściwego stanu technicznego hydranty wewnętrzne powinny być konserwowane zgodnie z PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych. Raz w roku należy sprawdzić, czy:

a) Urządzenia są nie zastawione, nie uszkodzone , elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków

b) Instrukcja obsługi jest czysta i czytelna

c) Miejsce umieszczenia jest oznakowane

d) Mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie

e) Wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia)

f) Miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym

g) Wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

h) Zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte

i) Bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach

j) Dla bębnów z wahliwym zamocowanie sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180°

k) Przy bębnach ręcznych sprawdzić czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo

l) Przy bębnach automatycznych sprawdzić pracę zaworu automatycznego oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego

m) Sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia

n) Jeżeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają

o) Sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje

p) Sprawdzić pracę prowadnic węża, upewnić się, że są właściwie i pewnie zamocowane

q) Pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy zawór hydrantowy lub hydrant powinien być oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

Po wykonaniu konserwacji zostanie wykonany protokół zawierający wyniki badań oraz pełną ocenę instalacji. Ponadto hydranty zostaną wyposażone w odpowiednie kontrolki.