Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej

Zgodnie ze standardem technicznym CEN TS 54-14:2006 centrala pożarowa wraz pozostałymi urządzeniami na liniach dozorowych (ROP, czujki itp.) powinny być konserwowane oraz sprawdzane zgodnie z poniższą procedurą (poniższa procedura zawiera ustalenia konserwacji dla specjalistów. Brak opisu obsługi codziennej i cotygodniowej):

Obsługa kwartalna

Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące użytkownik powinien zapewnić, aby specjalista z firmy konserwującej:

sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

 • sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;
 • spowodował zadziałanie co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze;
 • UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.
 • sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo;
 • sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi;
 • w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji;
 • przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta;
 • dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeżeli tak – dokonał stosownych oględzin.
 • Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa roczna

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista z firmy konserwującej:

 • przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
 • sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;
 • UWAGA: Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.
 • sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;
 • UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.
 • sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
 • dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne oraz przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów.
 • Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.